Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

derjuice.hu – HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Zöldség-, Gyümölcsértékesítő Szövetkezet (4130 Derecske, Köztársaság út 114.)

állapot: 2020. január 21.

Tartalomjegyzék

 1. Az adatkezelő megnevezése
 2. Az adatkezelés céljai, jogalapja, a kezelt adatok köre, az érintettek köre és az adatkezelés időtartama
  1. Adatkezelés szerződések teljesítése során (természetes személyek esetében)
  2. Adatkezelés szerződések teljesítése során (jogi személyek képviselői tekintetében)
  3. Adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében
  4. Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez kapcsolódóan
  5. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)
  6. Adatkezelés ügyfél-elégedettségi kérdőív vonatkozásában
 3. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás
 4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adattovábbításról, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
 5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
  1. A hozzáféréshez való jog
  2. A helyesbítéshez való jog
  3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
  4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  5. Az adathordozhatósághoz való jog
  6. A tiltakozáshoz való jog
  7. A hozzájárulás visszavonásához való jog
  8. Eljárási szabályok
 6. Jogérvényesítési lehetőségek
  1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
  2. A bírósági jogorvoslathoz való jog
 7. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, az elhárítására megtett intézkedések

HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Zöldség-, Gyümölcsértékesítő Szövetkezet (a továbbiakban: HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet. mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet honlapjának (https://www.derjuice.hu) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetesen megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet. rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet. jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

1. Az adatkezelő megnevezése

Havita-Tész Mezőgazdasági Szövetkezet , mint adatkezelő adatai:

A cég elnevezése: HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Zöldség-, Gyümölcsértékesítő Szövetkezet

A cég rövidített elnevezése: HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet.

Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 114.

Postai (levelezési) cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 114.

Cégjegyzékszám: 09-02-000462

Nyilvántartó törvényszék: Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Adószám: 11839312-2-09

Képviseletre jogosultak: Dr. Szabó Viktor kereskedelmi vezető

E-mail elérhetőség: info@derjuice.hu

Telefonszám: 0630/2995676

Weboldal: https://www.derjuice.hu

2. Az adatkezelés céljai, jogalapja, az érintettek köre, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

2.1. Adatkezelés a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet.-tel megkötött szerződés teljesítéséhez, amennyiben Ön természetes személy

Az adatkezelés célja: az Ön mint természetes személy megrendelő által megadott személyes adatokat a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet. mint jogi személy létrejött szerződés teljesítése céljából kezeli. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet. között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja].

Tájékoztatjuk, hogy HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet adatkezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet -tel a szerződés létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni lehessen.

Az érintettek köre: a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet- tel szerződő természetes személyek.

A kezelt adatok köre:

 • az Ön neve
 • az Ön számlázási címe
 • az Ön postai elérhetősége
 • az Ön telefonszáma
 • az Ön e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.2. Adatkezelés a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet megkötött szerződés teljesítéséhez, ha Ön a szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

Az adatkezelés célja: ha Ön mint természetes személy a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezettel szerződő jogi személy törvényes képviselője (vezető tisztségviselője, ezen belül pl. ügyvezetője) vagy kapcsolattartója, úgy a szerződés teljesítése céljából szükséges az Ön adatait HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet kezelnie. Ennek keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön mint érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

A kezelt adatok körébe a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet szerződő jogi személy törvényes képviselőjének vagy kapcsolattartójának:

 • neve
 • telefonszáma
 • e-mail címe

tartozik.

Az adatkezelés időtartama: HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.3. Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez (direkt marketing) kapcsolódóan

Az adatkezelés célja: Ön egy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és annak a https://www.derjuice.hu weboldalon történő beküldésével kérhet termékinformációt, termékkel vagy megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezettel Ezen közvetlen üzletszerzésre (direkt marketingre) irányuló tevékenységet HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet kifejezetten az Ön hozzájárulása alapján végzi, így az űrlap beküldése során biztosítjuk az Ön részére a Tájékoztató megismerhetőségét.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése].

Tájékoztatjuk, hogy Ön közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban marketing ajánlatokat nem küld.

A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma és az Ön weboldalának címe.

Az érintettek köre: Ön mint a hozzájárulást megadó természetes személy.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.4 Adatkezelés hírlevél küldéshez kapcsolódóan, azon belül hírlevél küldése elektronikus úton

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.derjuice.hu weboldalon hírlevélre szeretne feliratkozni, úgy a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése].

Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai hírlevelet nem küld.

Az érintettek köre: Ön mint a hírlevélre feliratkozó természetes személy.

A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.5. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)

Az adatkezelés célja: HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet a https://www.derjuice.hu weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet mint a https://www.derjuice.hu weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A Facebook Pixel cookie egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a https://www.derjuice.hu weboldal forráskódjában történő elhelyezésével HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet. nyomon követheti a Facebook-on is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics cookie-hoz.

A MailerLite egy hírlevélküldő szolgáltatás, azaz egy olyan program, amely beépített funkciói segítségével lehetővé teszi HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet. részére a különböző direkt marketing kampányok létrehozását és hírlevél kiküldését.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a https://www.derjuice.hu weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

3. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NévSzékhely, egyéb elérhetőségEllátott tevékenység leírásaA kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
Magyar Hosting Kft.1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. telefonszám: (06 19 7002323derjuice.hu weboldal tárhelyszolgáltatójaWeboldal adatok tárolása
Bold Agro Kft.4130 Derecske, Köztársaság út114telefonszám: (0654) 548067üzleti szolgáltatások a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet számáraTermék, Termék gyártásával kapcsolatos adatok
Google (Google Analytics)https://www.google.com/about/datacenters/weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)cookie adatok
FacebookFacebook Inc.weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)cookie adatok
MailerLite Ltd.Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irelandhírlevélküldés és közvetlen üzletszerzésa felhasználó által – hozzájárulás alapján – megadott adatok hírlevél-küldéshez, illetve közvetlen üzletszerzéshez
A SimplePay Szolgáltatás fejlesztője és üzemeltetője, az OTP Mobil Kft.székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19E-mailcím: ugyfelszolgalat@simple.hu Telefonszám: 06 1 3666 611online fizetési szolgáltató a derjuice.hu webshopbanonline fizetési adatok kezelése (név telefonszám e-mail cím tranzakció összege IP cím tranzakció dátuma és időpontja szállítási cím számlázási cím)
Tóth-Lőrincz Dániel1012 Budapest, Várfok utca 10.weboldalüzemeltetés és -karbantartás 
SPS Média KFtMagyarország,Magyarország, Budapest1034, Budapest, San Marco u 19vállalatirányítási rendszerSzámlázáshoz szükséges adatok kezelése
AB Consulting Group Zrt.1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
1. torony, 5. emelet
vállalatirányítási rendszerSzámlázáshoz szükséges adatok kezelése
Kasz-Mobil Mezőgazdasági Kft.H-4130 Derecske, Vasvári Pál utca 46.online marketing szakértői és tanácsadási szolgáltatások nyújtása a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet számára
Fuvar.hu Kft.7626 Pécs, Farkas István u. 3/1., 1. em. 3.szállítmányozásMegrendelt termékek kézbesítése
Magyar Posta Zrt.Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.szállítmányozásMegrendelt termékek kézbesítése

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Ön által megadott személyes adatokat HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak:

Adatkezelési célAz adatok megismerésére jogosult személyek köre az HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . hozzáférési jogosultsági rendszerében
Adatkezelés szerződés teljesítése során (lásd 2.1. pont és 2.2. pontok)kereskedelmi igazgató és sales manager, projekt manager
Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez (lásd a 2.3. pontot)kereskedelmi igazgató , elnökség tagja
Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez (lásd 2.4 pont)kereskedelmi igazgató, online marketing tanácsadó, marketing manager
Adatkezelés a weboldalon található sütikhez kapcsolódóan (lásd a 2.5. pontot)kereskedelmi igazgató, online marketing tanácsadó, marketing manager

Tájékoztatjuk, hogy HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . harmadik fél részére az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja.

HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek joga van kérelmezni HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet .-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

5.1. A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet .-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatainak kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet .-re mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet .-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

b) HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

c) HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet .-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatekezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 2.2-2.5. pontjaiban megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

5.8. Eljárási szabályok

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . részére bejelenteni:

 • személyesen HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . székhelyén: 4130 Derecske, Köztársaság út 114.
 • írásban postai úton: 4130 Derecske, Köztársaság út 114.
 • elektronikus úton: info@derjuice.hu

HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . a 25 napos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt. HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

Amennyiben HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet .-t terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

6.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefonszáma: +36 1 391 1400

Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet .-nek mint adatkezelőnek.

6.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

7. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . minden szükséges intézkedést megtesz.

HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Cookie tájékoztató ablak

A weboldalon harmadik felek – Google Analytics, Facebook – által elhelyezett ún. sütiket (cookie) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk, elemezzük honlapunk használati adatait és személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket jeleníthessünk meg Önnek. A honlap további használatával Ön hozzájárulását adja a sütik használatához. Tudjon meg többet az oldalon használt sütikről.

gomb: RENDBEN

Fontos: a google analytics mérés azonnal elindul, amint a weboldalra megérkezik valaki. Ha ez nem így lenne, gyakorlatilag használhatatlan lenne az analitika – ha csak akkor kezdenénk mérni amikor elfogadja a cookie ablakot – és az adatok 80%-át elvesztenénk. A google analytics akkor nem mér, ha adblockert használ a felhasználó vagy Firefox böngészőt vagy Safari böngészőt (ezek alapból letiltják a cookie-kat).

Cookie tájékoztató:

Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)

Az adatkezelés célja: HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . a https://www.derjuice.hu weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet .-nak mint a https://www.derjuice.hu weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet .-t a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A Facebook Pixel cookie egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a https://www.derjuice.hu weboldal forráskódjában történő elhelyezésével HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . nyomon követheti a Facebook-on is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics cookie-hoz.

A MailerLite egy hírlevélküldő szolgáltatás, azaz egy olyan program, amely beépített funkciói segítségével lehetővé teszi HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet . részére a különböző direkt marketing kampányok létrehozását, automatizált lebonyolítását, valamint a felhasználó által kért hírlevél kiküldését.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a https://www.derjuice.hu weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

Kosár 0
Iratkozz fel hírlevelünkre és vásárolj

10%

kedvezménnyel!