A „DÉR Juice hírlevél nyereményjáték” részvételi és játékszabályzata

  1. A Játék szervezője

1 A „DÉR Juice hírlevél nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet (székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 114.; cégjegyzékszám: 09-02-000462; adószám: 11839312-2-09; a továbbiakban: „Szervező”.)

  1. A Játék időtartama, leírása

A Játék időtartama: 2024. július 15. 8:00 – 2024. július 28. 23:59  A Játék során a Szervező a DÉR Juice hírlevélre feliratkozott Játékosok között a sorsolás időpontjában 1db Nyereménycsomagot sorsol ki.

  1. A Játékos

A Játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, illetve azokat teljesítik:

– Játékos az lehet, aki

a) feliratkozik a DÉR Juice hírlevelére a Játék időtartama alatt a https://derjuice.hu/ oldalon és legalább a nyeremény átadásáig nem iratkozik le,

vagy

 már a Játék kezdetét megelőzően feliratkozott a DÉR Juice hírlevelére a https://derjuice.hu/hu/nyeremenyjatek oldalon és a nyeremény átadásáig nem iratkozik le, és

b) a sorsolás időpontjában cselekvőképes és betöltötte a 18. életévét, és

c) maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

A Játékos köteles életkorát a Szervező, illetve a Szervező által megbízott személy, erre irányuló felhívására hitelt érdemlően (személyazonosításra alkalmas eredeti, érvényes és fényképes igazolvánnyal) igazolni.

A Szervező kizárja/kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek, továbbá aki a Játék lezárását megelőzően leiratkozik a hírlevélről.

Minden Játékostól egy érvényes feliratkozás fogadható el, azaz egy személy csak egy hírlevél feliratkozással vehet részt a Játékban.

Azon Játékos, aki csalással, több különböző e-mail címről történő feliratkozással próbálja meg nyerési esélyét növelni, a Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a sorsolásban történő részvételre.

Továbbá azon Játékosok sem jogosultak a sorsolásban történő részvételre, akik a nyereményjáték időtartamát követően teljesítik a jelen pontban foglalt feltételeket.

  1. Sorsolás, nyeremények

A Nyereménycsomag kisorsolása a véletlenszerűség elve alapján történik a random.org használatával a Szervező alkalmazottai közül kiválasztott, 3 fős sorsoló bizottság előtt. A sorsolás helyszíne: 4130 Derecske, Rózsakert kert 3. A sorsolásban a hírlevéladatbázisban 2024. július 28-án éjfélkor szereplő e-mail címek vesznek részt a duplikációk kizárásával.

A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsolási bizottság által hitelesített jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát bárki szabadon megtekinthesse, előzetes időpont-egyeztetés után a Szervező által kijelölt helyen az adott sorsolás napjától számított 30 naptári napon belül.

A Játék során a Szervező a feltételeknek megfelelő Játékosok között a sorsolás időpontjában e-mail cím alapján 1 Nyertes és 1 Pótnyertes Játékost sorsol ki, aki az 5. pontban részletezett feltételek teljesítése esetén jogosulttá válik a Nyereménycsomag átvételére.

A sorsolás időpontja: 2024. július 29.

Nyereménycsomag tartalma:

  • 12 db 750 ml-es DÉR Juice termék
  1. Nyereménycsomag átadása/átvétele

A Szervező a sorsolást követően, 2024. július 29. 16:00-ig értesíti a Nyertes Játékost az általa a Játék során megadott e-mail címen („Értesítés”).

A Nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítést annak megküldésétől számított legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül visszaigazolni a kapcsolattartó e-mail címen keresztül (info@derjuice.hu), valamint a Nyeremény átvételéhez szükséges következő adataikat pontosan megadni: (i) teljes név, (ii) cím, (iii) telefonszám (továbbiakban: Visszaigazolás).

A Szervező a Visszaigazolásra annak megérkezésétől számított legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül választ küld, amelyben tisztázza a Nyertes Játékossal a Nyereménycsomag átvételének pontos menetét. Amennyiben a Nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a fentebb kért adatokat nem adja meg, úgy kizárásra kerül, és a Szervező a Pótnyertes Játékost jelöli ki mint Nyertes Játékost.

A Pótnyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha

– a Nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek,

– vagy adatai nem ellenőrizhetőek,

– vagy nem valósak,

– vagy tévesek,

– vagy egyéb okból a Nyereményjátékból ki kell zárni,

– vagy az általa megadott e-mail címen nem elérhető vagy határidőn belül nem jelentkezik.

A Pótnyertes Játékos esetében a Nyeremény visszaigazolására a Nyertes Játékosra vonatkozó, fent megjelölt azonos feltételek vonatkoznak. Amennyiben a Pótnyertes Játékos válik jogosulttá a Nyereményre, úgy rá a Nyertes Játékosokra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

A Nyereménycsomagot a Szervező futárszolgálattal juttatja el az adott Nyertes vagy – a Nyertes Játékos kizárása esetén – a Pótnyertes Játékosnak az adott Játékos által a Visszaigazolásban megadott magyarországi címre. A Nyereménycsomag nem átruházható.

Abban az esetben, ha bármilyen ok miatt sem a Nyertes, sem pedig a Pótnyertes nem tudja átvenni a Nyereménycsomagot, arra nem tart igényt vagy a kisorsolt személy nem felel meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, azaz a Nyereménycsomag átadása nem lehetséges, a Nyereménycsomag elvész, és nem kerül kisorsolásra.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az értesítést követően a Nyertes/Pótnyertes nevét a lakóhelye szerinti település megnevezésével közzétegye weboldalán, hírlevélben és Facebook oldalán.

A Nyereménycsomaghoz esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség teljesítése, illetve azok összegének megfizetése a Szervezőt terheli.

A Nyereménycsomag átvételének további feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése és aláírása, ahol a következő adatokat kell megadnia a Nyertesnek/Pótnyertesnek és azok valódiságát fényképes igazolvány felmutatásával kell igazolnia: név, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím. A megadott adatok kizárólag a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek átvállalásához szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra.

A Nyereménycsomag átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik.

A Nyereménycsomag más ajándékra vagy készpénzre át nem váltható.

Abban az esetben, ha a Játékos valamely sorsolás alkalmával nyer, az esetleges jövőbeli „DÉR Juice hírlevél nyereményjáték” sorsolásokon már nem vesz részt, azaz az azonos elnevezésű Játékok során egy személy csak egy alkalommal válhat Nyertessé, illetve Pótnyertesé. Ezen kikötés abban az esetben vonatkozik a Pótnyertesre, amennyiben a nyeremény megszerzésére Pótnyertesként sor kerül.

  1. Adatkezelés

6.1. Hírlevél feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, melyet a Játékos a DÉR Juice hírlevélre történő feliratkozás során a hírlevélfeliratkozásra vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg.

A kezelt adatok köre: e-mail cím és név.

Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése, illetve a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozóan a Játékban való részvétel biztosítása.

A hírlevélre feliratkozó természetes személyek adatainak kezelésére a www.derjuice.hu Adatkezelési Tájékoztatójában (https://derjuice.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato) leírt információk vonatkoznak.

Az adatkezelés időtartama: Az e-mail cím, illetve név kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig vagyis a hozzájárulás visszavonásáig történik. A visszavonás ténye a visszavonás időpontjáig tartó adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

6.2. Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés további szabályai

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, azaz a Nyertes/Pótnyertes a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy teljes nevét és lakóhelye szerinti település elnevezését a Szervező megossza weboldalán, hírlevélben, valamint a Szervező Facebook oldalán.

A kezelt adatok köre: teljes név, a Nyertes/Pótnyertes lakóhelye szerinti település

Az adatkezelés célja: A sorsolás megtörténtének közzététele, illetve a Nyertes személyének kihirdetése.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legalább egy hónapig. A visszavonás ténye a visszavonás időpontjáig tartó adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

6.3. Adózási kötelezettség teljesítése miatt rendelkezésre bocsátott adatok

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: kizárólag Nyertes vagy Pótnyertes Játékos esetén: név, születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele.

Az adatkezelés célja: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli törvény.) 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján az adózási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az adatokat. Nyertes vagy Pótnyertes Játékos ezen adatokat a Nyereménycsomag átvételét követően az aláírt és visszaküldött átadás-átvételi dokumentumon adja meg.

Az adatkezelés időtartama: 8 év

6.4. Nyereménycsomag átadásának biztosítása céljából rendelkezésre bocsátott adatok

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, azaz a Nyertes vagy Pótnyertes a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Nyereménycsomag kiszállításához feltétlenül szükséges adatokat a Szervező kezelje.

A kezelt adatok köre: kizárólag Nyertes vagy Pótnyertes Játékos esetén: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási címként megadott magyarországi cím.

Az adatkezelés célja: Nyereménycsomag átadására vonatkozó kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legalább a Nyereménycsomag átadásának időpontjáig tartó időszak. A visszavonás ténye a visszavonás időpontjáig tartó adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az Adatkezelő további adatfeldolgozókat is igénybe vehet a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő feladatok teljesítése során (pl.: futárszolgálat stb.).

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik.

6.5. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről a következő elérhetőségeken:

Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 114.

email: info@derjuice.hu

6.6. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban minden, az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), illetve a 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) meghatározott érintetti jog. A Játékos továbbá jogosult az illetékes törvényszékhez, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

  1. Vegyes rendelkezések

A Nyereményjátékból ki vannak zárva:

(a) a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.);

(b) a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, visszaélést, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, a Nyereményjátékból indoklás nélkül kizárja.

  1. Felelősség kizárása

Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail cím használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékosok a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésére bocsátott e-mail címük alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező kompetenciakörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, e-mail fiók törlése, stb.) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező a Nyereménycsomag esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyereménycsomag vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására.

Derecske, 2024. július 15.

Kosár 0
Iratkozz fel hírlevelünkre és vásárolj

10%

kedvezménnyel!